Disclaimer

De veiligheidsregio’s spannen zich in om de inhoud van het OBS zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. U kunt feitelijke onjuistheden doorgeven op: xxxx

De informatie in het OBS dient dus het operationele beheer van de relevante gegevens voor uw OMS aansluiting. Zij wordt gebruikt door de brandweer en de OMS-leveranciers. Indien u van mening bent dat iets niet in orde is met uw OMS aansluiting in relatie tot een vergunning of een andere wettelijke verplichting, dan dient u zich te wenden tot het bevoegd gezag, het college van B&W in uw gemeente. Alleen bevoegde mededelingen door of namens het bevoegd gezag hebben een wettelijke status.

Aan de informatie op de website van het OBS kunnen geen rechten worden ontleend. De veiligheidsregio’s zijn niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook nemen de veiligheidsregio’s geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op de website van het OBS.

De veiligheidsregio’s hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers. Zij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het OBS, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.